αισθητηριακή ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση αφορά μια νευρολογική διαδικασία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος ερμηνεύει και οργανώνει τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον και το σώμα μας.

Οι αισθητηριακές εμπειρίες περιλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την θέση του σώματος, την όραση, την όσφρηση, την γεύση, την αίσθηση της βαρύτητας και τον ήχο.

Η διαδικασία με την οποία ο εγκέφαλος οργανώνει και ερμηνεύει τις διάφορες πληροφορίες/ερεθίσματα ονομάζεται αισθητηριακή ολοκλήρωση. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργιών της μάθησης και της φυσιολογικής συμπεριφοράς.

Για τα περισσότερα παιδιά η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται κατά την διάρκεια συνηθισμένων παιδικών δραστηριοτήτων. Σε μερικά παιδιά η αισθητηριακή ολοκλήρωση δεν εξελίσσεται τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε, αυτό είναι γνωστό ως διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Όταν η διαδικασία αυτή διαταράσσεται τότε μπορεί να εμφανιστούν μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα κινητικών ικανοτήτων και συμπεριφοράς.

Πιο συγκεκριμένα όταν μιλάμε για διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης αναφερόμαστε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα συστήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος τα οποία είναι το ακουστικό, οπτικό, αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό.

Αναλυτικότερα, το αιθουσαίο σύστημα σχετίζεται με τις οφθαλμικές κινήσεις και την ισορροπία, κατ’ επέκταση την αντίληψη σώματος, την ομιλία, τον λόγο, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την συγκέντρωση, την οργάνωση και την αυτοπεποίθηση.

Το ιδιοδεκτικό σύστημα σχετίζεται με τον μυϊκό τόνο και την ανασφάλεια στη βαρύτητα, κατ’επέκταση στον αμφίπλευρο συντονισμό, στον κινητικό προγραμματισμό, στην οπτική αντίληψη, στην αυτοσυγκέντρωση και στις κινητικές δεξιότητες.

Το απτικό σύστημα σχετίζεται με τον θηλασμό, το φαγητό, τα δεσμά μητέρας – νεογνού, την ασφάλεια, κατ’επέκταση με την συναισθηματική σταθερότητα, την διάρκεια προσοχής και το επίπεδο συγκέντρωσης.

Το οπτικό σύστημα σχετίζεται με την οπτική επεξεργασία των πραγμάτων.

Το ακουστικό σύστημα σχετίζεται με την ακουστική επεξεργασία των πραγμάτων. Όταν εμφανίζεται δυσκολία στα 5 αυτά συστήματα τότε υπάρχει δυσκολία στην αισθητηριακή επεξεργασία – ολοκλήρωση.

Στον χώρο μας λειτουργεί αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης η οποία είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που θα δώσουν στο παιδί τις αισθητηριακές πληροφορίες που θα το βοηθήσουν στην οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, στο συντονισμό και έλεγχο της αισθητηριακής πληροφορίας αλλά και στο να αναπτύξει μια πιο οργανωμένη αντίδραση στο αισθητηριακό ερέθισμα.

Τόσο η αξιολόγηση της αισθητηριακης ολοκλήρωσης όσο και η παρέμβαση πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους θεραπευτές.