Γλωσσική εξελικτική διαταραχή

Η εξελικτική γλωσσική διαταραχή αφορά δυσκολίες στην κατάκτηση, την χρήση και την εξέλιξη του λόγου. Ο λόγος ενός παιδιού με εξελικτική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται από δυσκολίες τόσο στην έκφραση όσο και στην κατανόηση του χωρίς απαραίτητα να συνυπάρχουν οργανικά αίτια, νοητικό έλλειμμα, αναπτυξιακές διαταραχές κ.α.

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτής είναι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, οι ελλείψεις στο λεξιλόγιο και τα έντονα γραμματικά και συντακτικά λάθη στην έκφραση συγκριτικά με την ηλικία του παιδιού. Επομένως, ο λόγος του παιδιού αποτελέιται από απλές προτάσεις με λάθη στην δομή τους και με απουσία λειτουργικών στοιχείων όπως τα άρθρα, αντωνυμίες ή συνδέσμους . Λάθη στην χρήση γραμματικών κανόνων όπως ενικού-πληθυντικού αριθμού ή των χρόνων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται κατανοητός από κάποιον τρίτο κατά την περιγραφή ενός απλού γεγονότος ή σε έναν διάλογο.

Ως προς την κατανόηση του λόγου, ένα παιδί με εξελικτική γλωσσική διαταραχή, αν και οι δυσκολίες του δεν είναι τόσο εμφανείς όσο στην έκφραση, υπάρχουν σε αρκετά επίπεδα. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται στην κατανόηση σύνθετων εντολών ή προτάσεων γενικότερα, στην κατανόηση εννοιών που αφορούν τον χώρο και τον χρόνο κ.α.

Πολύ συχνά, παράλληλα με τις παραπάνω δυσκολίες υπάρχουν και αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία παρουσίας της διαταραχής αυτής. Παρόλα αυτά είναι υπό διερεύνηση παράγοντες που μπορεί να επιδρούν αρνητικά, όπως η κληρονομικότητα, το περιβάλλον, η κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής γίνεται με την ένταξη του παιδιού σε πρόγραμμα λογοθεραπείας και αν κριθεί απαραίτητο σε πρόγραμμα εργοθεραπείας ή/και ψυχολογικής στήριξης.
Η πρόγνωση της διαταραχής αυτής είναι καλή όταν το παιδί ενταχθεί εγκαίρως σε θεραπευτικό πρόγραμμα (4 ετών ή και νωρίτερα αν πρόκειται για πιο έντονες δυσκολίες). Βασικό ρόλο παίζουν οι γονείς οι οποίοι σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα βοηθούν το παιδί στην καθημερινότητα του στηρίζοντας το και δουλεύοντας δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί σε όλα τα επίπεδα όπου δυσκολεύεται, υπό την καθοδήγηση των θεραπευτών.

 

Αγγελική Μπαλατσούρα
Η Αγγελική Μπαλατσούρα είναι πτυχιούχος Λογοθεραπεύτρια με εργασιακή εμπειρία σε κέντρα Ειδικών Θεραπειών, ατομικές συνεδρίες παιδιών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, διαταραχές άρθρωσης, φωνολογικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.