λογοθεραπεια

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Λογοθεραπεία τι είναι;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση διαταραχών που αφορούν την λεκτική ή μη επικοινωνία αλλά και τον λόγο (γραπτό ή προφορικό) σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Αφορά την πρόληψη, την διάγνωση και την καταπολέμηση των διαταραχών του λόγου και ομιλίας.

Οι διαταραχές αυτές μπορεί να είναι:

 • Διαταραχές άρθρωσης.
 • Φωνολογικές διαταραχές.
 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας.
 • Διαταραχές της ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία).
 • Διγλωσσία.
 • Νευρολογικές διαταραχές λόγου και ομιλίας (αποτέλεσμα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, κακώσεων, εγκεφαλικής παράλυσης).
 • Διαταραχές που οφείλονται σε βαρηκοΐα/κώφωση.
 • Διαταραχές που οφείλονται σε νοητική υστέρηση/ σύνδρομα/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή.
 • Μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία.

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση διαταραχών που αφορούν την λεκτική ή μη επικοινωνία

Λογοθεραπεία και διαταραχή άρθρωσης:

Η διαταραχή άρθρωσης αφορά την λανθασμένη παραγωγή ενός ή περισσοτέρων φωνημάτων. Η διαταραχή αυτή έχει διαβαθμίσεις που εξαρτώνται από την καταληπτότητα του λόγου του ατόμου. Όσα περισσότερα φωνήματα αρθρώνει λανθασμένα ένα άτομο τόσο πιο δυσκατάληπτο λόγο παρουσιάζει. Ο λογοθεραπευτής συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από το περιβάλλον του ατόμου και το αξιολογεί ώστε να βρει τα αίτια των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Ανά περιπτώσεις συνεργάζεται και με άλλους ειδικούς όπως ωτορινολαρυγγολόγο, ορθοδοντικό κ.α. Έπειτα, βάζει την κατάλληλη στοχοθεσία για την αποκατάσταση των δυσκολίων αυτών πάντα σε συνάρτηση με την χρονολογική ηλικία του ατόμου. Και τέλος, περνά στην παρέμβαση μέσω εξατομικευμένων δραστηριοτήτων.

Λογοθεραπεία και φωνολογική διαταραχή:

Η φωνολογική διαταραχή αφορά την αδυναμία χρήσης των αναμενόμενων ήχων της ομιλίας για την ηλικία του ατόμου ενώ δεν συνυπάρχουν γνωστικά, συμπεριφορικά, κοινωνικά προβλήματα ή άλλες διαταραχές. Περιλαμβάνει λάθη στην παραγωγή των ήχων, στη χρήση ήχων ενώ μπορεί μεμονωμένα να τους αρθρώνει σωστά. Η αποκατάσταση της φωνολογικής διαταραχής ξεκινά με την ανάλυση της απόδοσης του ατόμου στη φωνολογική δοκιμασία ώστε να εντοπιστούν τα λάθη και να αποκατασταθούν.

Λογοθεραπεία και καθυστέρηση λόγου και ομιλίας:

Ένα παιδί με καθυστέρηση λόγου και ομιλίας σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στα στάδια τυπικής ανάπτυξης του λόγου. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε παιδία πρώιμης ηλικίας όπου δεν έχουν αναπτυχθεί γλωσσικά. Παράλληλα ενώ το παιδί μεγαλώνει η εξέλιξη του γλωσσικά δεν συμβαδίζει με την χρονολογική του ηλικία. Οι παράγοντες που προκαλούν την καθυστέρηση αυτή μπορεί να είναι: οργανικοί παράγοντες (αυτισμός, νοητική καθυστέρηση, νευρολογικές διαταραχές, βαρηκοΐα, σχιστίες). Περιβαλλοντικοί παράγοντες (διγλωσσία, έλλειψη ερεθισμάτων από το άμεσο περιβάλλον). Συναισθηματικοί παράγοντες (συναισθηματική ανωριμότητα, έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης). Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί και εξετάζει όλους τους παράγοντες, συνεργάζεται με τους γονείς, τον παιδίατρο, τον αναπτυξιολόγο και παρεμβαίνει ώστε να βοηθήσει το παιδί στην ανάπτυξη του λόγου του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ για την γλωσσική εξελικτική διαταραχή

Λογοθεραπεία και διαταραχές της ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία):

Οι διαταραχές ροής της ομιλίας αφορούν τον τραυλισμό, την ταχυλαλία και τις διαταραχές ροής της ομιλίας μη άλλως ταξινομούμενες.
Ο τραυλισμός μπορεί να έχει την έναρξη του στην προσχολική ηλικία ή να εμφανιστεί μετέπειτα και είναι η συνηθέστερη διαταραχή ροής του λόγου. Είναι αποτέλεσμα κληρονομικών, νευρολογικών, γλωσσικών, συναισθηματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Μπορεί να εκδηλώνεται ως επανάληψη φθόγγων ή συλλαβών, επιμήκυνση ήχων, μπλοκαρίσματα, επαναλήψεις λέξεων ή μέρους προτάσεων, παρεμβολές, αποφυγές, κινήσεις μελών του σώματος κ.α.

Στον τραυλισμό είναι σημαντική η έγκαιρη αξιολόγηση και έναρξη του προγράμματος αποκατάστασης ώστε να μην εδραιωθεί.

Στην ταχυλαλία η ομιλία έχει γρήγορο ρυθμό σε σημείο που μπορεί το άτομο να μην γίνεται κατανοητό από κάποιο τρίτο. Οφείλεται σε βλάβη του κινητικού συντονισμού του ατόμου και επηρεάζεται τόσο ο προφορικός λόγος όσο και μετέπειτα ο γραπτός αλλά και η προσωπικότητα του.

Μέσω της λογοθεραπείας βελτιώνονται οι διαταραχές ροής της ομιλίας σε βαθμό που μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να μην γίνονται αντιληπτές σε κάποιον τρίτο.

Λογοθεραπεία και διγλωσσία:

Η διγλωσσία αφορά την ταυτόχρονη κατάκτηση και χρήση δύο γλωσσών κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων ανάπτυξης του παιδιού (0-6 ετών κρίσιμη ηλικία). Στην διαδικασία αυτή το παιδί μπορεί να παρουσιάσει διαταραχές λόγου και ομιλίας και να χρειαστεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα λογοθεραπείας. Οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν αφορούν: φωνολογικά και αρθρωτικά λάθη, λάθη σε γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες (σύγχυση μεταξύ των δύο γλωσσών), χρήση λέξεων και από τις δύο γλώσσες ταυτόχρονα, φτωχό λεξιλόγιο κ.α. Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί και παρεμβαίνει στις δυσκολίες αυτές πάντα με την συνεργασία των οικείων του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ για τη διγλωσσία και τις διαταραχές λόγου.

Λογοθεραπεία και νευρολογικές διαταραχές λόγου και ομιλίας:

Οι νευρολογικές διαταραχές λόγου αφορούν τις διαταραχές που παρουσιάζονται σαν αποτέλεσμα βλάβης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτές μπορεί να είναι η αφασία, η δυσαρθρία, η δυσπραξία, διαταραχές λόγου που οφείλονται σε εγκεφαλική παράλυση κ.α. Ο λογοθεραπευτής σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα που παρακολουθεί το άτομο παρεμβαίνει στις διαταραχές αυτές για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Λογοθεραπεία και βαρηκοΐα/κώφωση:

Η βαρηκοΐα είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να παρουσιάζεται εκ γενετής ή να είναι επίκτητη. Ανάλογα με την ηλικία στην οποία εμφανίζεται και τον βαθμό της επηρεάζει και την επικοινωνία του παιδιού αλλά και την ανάπτυξη του λόγου του. Ο λογοθεραπευτής έχει ως κύριο μέλημα να βελτιώσει τις δυσκολίες του λόγου του μέσα από ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες ενίσχυσης της ακουστικής αντίληψης, κατανόησης και παραγωγής λόγου, αντιμετώπισης φωνολογικών και αρθρωτικών δυσκολίων κ.α. Στις διαταραχές αυτές η έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική για το λόγο αυτό ένας προληπτικός έλεγχος της ακοής σε μικρή ηλικία είναι σημαντικός ώστε να βοηθηθεί το παιδί άμεσα.

Λογοθεραπεία και νοητική υστέρηση:

Η νοητική υστέρηση είναι μία παθολογική κατάσταση που εκδηλώνεται στην περίοδο ανάπτυξης του παιδιού δηλαδή από τη σύλληψη του και φτάνει ως το 16ο έτος της ηλικίας του. Το νοητικό δυναμικό ενός παιδιού με νοητική υστέρηση είναι χαμηλότερο από των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Η διάγνωση της γίνεται από πιστοποιημένους ψυχολόγους στη χορήγηση σταθμισμένων ψυχομετρικών τεστ. Η νοητική υστέρηση προκαλεί περιορισμούς σε αρκετούς τομείς όπως στην επικοινωνία, στην αυτοεξυπηρέτηση, στην καθημερινή διαβίωση, στις κοινωνικές σχέσεις, στη γενικότερη λειτουργικότητα κ.α.

Ο χειρισμός των παιδιών με νοητική υστέρηση γίνεται από την διεπιστημονική ομάδα (ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοθεραπευτές, αναπτυξιολόγους κ.α.) εντοπίζοντας τις δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες του παιδιού και στη συνέχεια διαμορφώνοντας ένα κατάλληλο και εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Ο λογοθεραπευτής βοηθά το παιδί στην κατάκτηση όλων των επιπέδων του λόγου χρησιμοποιώντας στο έπακρο το δυναμικό του και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Λογοθεραπεία και αυτισμός:

Στον αυτισμό διαμορφώνεται ένα πολύπλευρο πρόγραμμα παρέμβασης. Μια από τις κυριότερες θεραπείες είναι η λογοθεραπεία. Ο λογοθεραπευτής αξιολογήσει το παιδί και δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογο με τις δυνατότητες του και με το αν έχει αναπτύξει λόγο ή μη. Ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού και τις δυνατότητες του: λεκτική- μη λεκτική επικοινωνία, γνωστικό επίπεδο, πραγματολογικό επίπεδο κ.α. παρεμβαίνει κάνοντας χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας.

Το πιο σημαντικό για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού είναι η ένταξη του σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης ώστε να βοηθηθεί στο κομμάτι αυτό νωρίς. Η θεραπεία των παιδιών με αυτισμό είναι μακροχρόνια και η πρώιμη παρέμβαση και συνεργασία των ειδικών θεραπευτών (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων) μπορούν να επιφέρουν πολύ καλά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων του παιδιού με αυτισμό.

Λογοθεραπεία και μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία:

Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν κάθε είδους δυσκολία που οδηγεί στη κακή σχολική επίδοση ή αποτυχία του παιδιού. Ο λογοθεραπευτής σε συνεργασία με τους σχολικούς ψυχολόγους του κέντρου μας παρεμβαίνουν στις δυσκολίες που αφορούν την άρθρωση, τη φωνολογία, τη φωνολογική ενημερότητα, τη πραγματολογία, τη σύνταξη, τη μορφολογία, τις δεξιότητες αφήγησης κ.α.

Γενικότερα

Ο λογοθεραπευτής έχει ως κύριο μέλημα την γλωσσική ανάπτυξη ή και την αποκατάσταση, μέσω ειδικών δραστηριοτήτων, των δυσκολιών που αφορούν όλα τα επίπεδα του λόγου (αντίληψη, έκφραση, λεξιλόγιο, φωνολογία, άρθρωση, μορφολογία, σύνταξη, πραγματολογία).

Η διάγνωση και μετέπειτα η αποκατάσταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον λόγο του το άτομο που χρήζει λογοθεραπείας βασίζεται σε μια πλήρη αξιολόγηση ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο αντιμετώπισης των δυσκολιών του.

Η απόκτηση της γλώσσας προκύπτει από μία εσωτερική διεργασία του λόγου που προηγούμενα έχει ακουστεί. Το άτομο που καθυστερεί να μιλήσει δεν έχει τρόπο να εκφράσει τις ανάγκες του και τα συναισθήματα του. Ένα τέτοιο άτομο αν δεν δεχτεί την κατάλληλη και έγκαιρη παρέμβαση θα είναι πάντα πιο πίσω αναπτυξιακά συγκριτικά με τους συνομηλίκους του και θα έχει πολλές πιθανότητες να παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες κατά την ένταξη του στο δημοτικό.

Για να καταλάβει ένας γονιός ότι το παιδί του έχει κάποιες δυσκολίες στον λόγο του θα πρέπει να δώσει σημασία στις ενδείξεις που μπορεί να υπάρχουν από πολύ νωρίς. Η καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας, η δυσκατάληπτη/ακατάληπτη ομιλία από την ηλικία των 2,5 ετών, το φτωχό λεξιλόγιο και η δυσκολία στην σύνταξη σωστών προτάσεων θα πρέπει να θορυβήσουν τους γονείς. Οι ενδείξεις αυτές δεν δηλώνουν ότι το παιδί έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης είναι όμως η αφορμή για να προβληματιστούν και να απευθυνθούν στον ειδικό για μία γνώμη.

Πιο αναλυτικά, οι δυσκολίες στον λόγο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εξής:

 • Δυσκολίες παραγωγής ήχων: αφορούν φωνολογικές ή αρθρωτικές δυσκολίες που σαν αποτέλεσμα έχουν το παιδί να παρουσιάζει δυσκατάληπτο λόγο και να μην μπορεί να γίνει κατανοητό από κάποιον τρίτο. Αν οι δυσκολίες αυτές δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως μπορεί να δημιουργήσουν, μετέπειτα, δυσκολίες στην γραφή καθώς το παιδί θα γράφει τους ήχους όπως τους αρθρώνει.
 • Δυσκολίες στην σημασιολογική ανάπτυξη και φτωχό λεξιλόγιο: όσες πιο πολλές λέξεις γνωρίζει ένα παιδί τόσο πιο ικανό είναι να εκφραστεί. Αν το παιδί μεγαλώνοντας δεν αυξάνει τον αριθμό των λέξεων που χρησιμοποιεί ή δυσκολεύεται να ανακαλέσει αρκετές λέξεις μετέπειτα θα έχει δυσκολίες στην έκφραση του προφορικά ή γραπτά.
 • Δυσκολίες στην γραμματική ή και στην σύνταξη: το παιδί μπορεί να κάνει λάθος χρήση της γραμματικής στον λόγο του ή να σχηματίζει ελλείπεις προτάσεις με λάθη στην σύνταξη.
 • Δυσκολίες στην σωστή χρήση και κατανόηση της γλώσσας: αυτές μπορεί να αφορούν την δυσκολία κατανόησης του χιούμορ ή του μεταφορικού λόγου ή την λάθος χρήση του λόγου σε σχέση με τον συνομιλητή π.χ. πληθυντικός ευγενείας.
  Αν το παιδί αντιμετωπίζει κάποια/κάποιες από αυτές τις δυσκολίες στον λόγο του καλό θα είναι να γίνει μία λογοπεδική αξιολόγηση ώστε να προταθεί η κατάλληλη παρέμβαση για αυτό.

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


Διαβάστε επίσης για τις μαθησιακές δυσκολίες και την εργοθεραπεία.

stirixisplus – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ